Video

Thăm hỏi gia đình CNLĐ tại Xí ngiệp Đầu máy Yên Viên

.

Vi trí 1

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Vị trí 2