Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Hướng dẫn thi tìm hiểu Luật an toàn, vệ sinh lao động”.

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-CĐVNPT, ngày 17/02/2017 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hướng dẫn tham gia cuộc thi và  cấp quyền thông qua phần mềm cuộc thi cho mỗi đơn vị.