Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tại Văn bản số 434/HD-CĐTTTT-TG, ngày 27/3/2015 về việc Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành hướng dẫn số 18/CĐVNPT, ngày 06/4/2015 V/v Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.