Sổ tay cán bộ Công đoàn

CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CẦN BIẾT

CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CẦN BIẾT

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã biểu quyết, thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Đây là tài liệu quan trọng, cụ thể hóa các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm ...

Vi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết