Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Thứ Bảy, 27/11/2021, 22:37

Ngày 16/8/2021, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng: "Phát huy truyền thong đại đoàn kết, huy động sức mạnh của dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

   Để quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện như sau:
 
   1. Căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn các hình thức phù hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đơn vị.
 
   2. Tăng cường quán triệt, triển khai Chương trình số 02/Ctr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biêu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".
 
   Công đoàn ĐSVN gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị để các cấp Công đoàn triển khai thực hiện./.
 
 /uploads/Phat bieu chi dao cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong.pdf 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết