Thứ năm, 8/5/2014 - 02:55:48 PM

Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

ĐẢNG LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thứ Hai, 18/01/2021, 15:01

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong hơn 10 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động nước ta có sự phát triển vượt bậc; hoạt động Công đoàn (CĐ) chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngày càng thiết thực.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quà cho công nhân lao động tại Công ty CP May Hưng Long 2 (Hưng Yên) trong chương trình "Tết Sum vầy" tháng 2.2018. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Đảng đã thông qua nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng liên quan hoạt động Công đoàn 
 
Giai đoạn 2008 - 2020, nền kinh tế nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, dịch bệnh COVID-19…
Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (ban hành ngày 28.1.2008), tạo cơ sở quan trọng để tổ chức CĐ tiến hành đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng liên quan hoạt động CĐ như Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5.6.2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư TW Đảng về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của CNLĐ các khu công nghiệp, khu chế xuất; Nghị quyết số 06-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23.11.1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài’’; Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới…
 
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên phải), Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3 từ trái sang) và Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (thứ 2 từ phải sang) thăm một gia đình công nhân tỉnh Bắc Ninh tháng 5.2020. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã từng bước xây dựng, ban hành hệ thống pháp luật liên quan đến lao động và CĐ, trong đó vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ Việt Nam và CĐ các cấp được khẳng định rõ nét hơn trong Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Bộ luật Lao động và Luật CĐ (sửa đổi, bổ sung năm 2012) với một số quyền đại diện mới của tổ chức CĐ được xác lập như quyền thanh tra hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ (Điều 10, Hiến pháp 2013); Quyền đại diện cho tập thể NLĐ khởi kiện tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ bị xâm phạm (Khoản 8, khoản 9, điều 10 Luật CĐ 2012); đại diện tập thể lao động tại cơ sở ở nơi chưa thành lập CĐCS (Khoản 4, điều 3, Bộ luật Lao động 2012)…
Nhiều quyền lợi hợp pháp của NLĐ được quan tâm và cụ thể hóa như bổ sung một số điểm mới về hợp đồng lao động (chương III, Bộ luật Lao động 2012); Đối thoại và thương lượng tập thể (Chương V, Bộ luật Lao động 2012); Mức lương tối thiểu và hội đồng tiền lương quốc gia (điều 91, điều 92, chương VI, Bộ luật Lao động 2012); Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ (điều 157, chương X, Bộ luật Lao động 2012); Đối tượng đóng BHXH mở rộng từ NLĐ có hợp đồng từ 1 tháng - 3 tháng (điểm b, khoản 1, điều 2, Luật BHXH 2014)… tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức CĐ Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Theo Tổng LĐLĐVN, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Quốc hội và Chính phủ, cùng với sự phát triển của lực lượng lao động, tổ chức CĐ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Thống kê của 83/83 đơn vị, tính đến hết năm 2020 cả nước có hơn 992.100 cán bộ CĐCS từ tổ CĐ trở lên; số lượng đoàn viên ngày càng phát triển, tính đến nay cả nước có trên 10.200.000 đoàn viên…
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, số lượng CĐCS và đoàn viên CĐ tăng nhanh qua các năm. Đội ngũ cán bộ CĐ được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao về chất lượng; hoạt động CĐ ngày càng thiết thực, hiệu quả; việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ tốt hơn, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.
Mọi hoạt động đều hướng về đoàn viên, NLĐ
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, XI, XII, Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ X, XI, XII đã có những định hướng cơ bản về hoạt động CĐ trong giai đoạn 2008 - 2020, như tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động CĐ theo hướng vì đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển bền vững của đất nước và đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc; tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ làm đối tượng vận động.
Từng bước chuyển hoạt động CĐ vào việc tổ chức thực hiện vai trò đại diện NLĐ, chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân, lao động khu vực ngoài nhà nước, công nhân, lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Từ năm 2013 khi Hội đồng Tiền lương quốc gia được thành lập, Tổng LĐLĐVN chủ động nghiên cứu, tham gia có hiệu quả, góp phần đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%, cải thiện đời sống đoàn viên, NLĐ, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.
Trong công tác chăm lo các lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, từ năm 2016 - 2020, trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp CĐ đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp chăm lo, hỗ trợ cho gần 22 triệu lượt đoàn viên, NLĐ, tổng số tiền ước tính hơn 11.626 tỉ đồng.
Công tác thương lượng, đối thoại được Tổng LĐLĐVN chỉ đạo thực hiện tốt; năm 2020 các cấp CĐ đã ký mới 1.919 bản thỏa ước, nâng tổng số bản thỏa ước lên 33.769 bản tăng 6.729 bản so với năm 2016.
Đặc biệt, hoạt động chăm lo lợi ích NLĐ của tổ chức CĐ có sự chuyển biến mạnh. Từ năm 2016 trở lại đây đã hình thành nhiều chương trình với mục tiêu thiết thực và hiệu quả vì NLĐ.
Trong đó, Tổng LĐLĐVN đã nghiên cứu Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được sự đồng thuận, phối hợp của các cơ quan liên quan, chính quyền của nhiều địa phương, mở ra những điều kiện mới để tổ chức CĐ trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của NLĐ như nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật... góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức CĐ và đoàn viên, NLĐ.
Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ ra đời với điểm khởi đầu năm 2017 là năm “Vì lợi ích đoàn viên”, tạo bước chuyển biến quan trọng trong tư duy về hoạt động CĐ theo hướng mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho NLĐ là đoàn viên CĐ, tạo sự khác biệt rõ nét so với NLĐ chưa là đoàn viên CĐ.
Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ đã tổ chức đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác với 1.553 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và NLĐ với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích của trên 3,2 triệu lượt đoàn viên với số tiền hơn 1.026 tỉ đồng.
Chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015 nhằm tạo điều kiện để NLĐ được sum họp gia đình; quan tâm những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm; góp phần đảm bảo cho mọi NLĐ đều được chăm lo trong dịp Tết. Từ nguồn kinh phí CĐ và vận động doanh nghiệp ủng hộ, các cấp CĐ đã tổ chức chăm lo, tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe đưa đón cho hơn 11,3 triệu lượt đoàn viên, NLĐ, với tổng số tiền hơn 10.800 tỉ đồng.
Chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ” được cấp CĐ tích cực thực hiện với nhiều phương thức hiệu quả, trở thành Chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn. Trong 5 năm qua (2013 - 2020) đã có hơn 18.000 gia đình đoàn viên nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền gần 390 tỉ đồng…
Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh:
Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp uỷ Đảng rất quan tâm chỉ đạo tới hoạt động của tổ chức CĐ nói chung và CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Nhiều giải pháp, chế độ chính sách, định hướng cho các cấp chính quyền tổ chức thực hiện rất hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, như định hướng trong sửa đổi luật, chế độ chính sách liên quan đến NLĐ; đã có nhiều chính sách để giúp chủ sử dụng lao động và NLĐ xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà trong DN.
Bên cạnh đó, Đảng đã có nhiều định hướng, chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với tổ chức CĐ đồng cấp chăm lo đời sống của NLĐ với nhiều chế độ, chính sách liên quan đến việc làm, nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo cho con CNLĐ, khu vui chơi giải trí cho CNLĐ.
Ngoài ra, Đảng đã chỉ đạo và hỗ trợ tổ chức CĐ trong tuyên truyền để người sử dụng lao động và NLĐ nắm được các quy định pháp luật, từ đó chấp hành và tổ chức thực hiện tại đơn vị đạt hiệu quả tích cực. Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng và chính quyền luôn quan tâm đến sự ổn định và phát triển của tổ chức CĐ nên đã dành nhiều thời gian cho cán bộ, đoàn viên CĐ, CNLĐ, như các chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ với CNLĐ; chỉ đạo các cấp uỷ Đảng đối thoại với CNLĐ; xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp… Quế Chi (ghi)
Bà Vũ Thị Lê - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 (FICO):
Tại Tổng công ty, thời gian qua, tổ chức Đảng đã thể hiện vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện, chỉ đạo tổ chức CĐ hoạt động, từ đó thực hiện tốt vai trò của tổ chức CĐ trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ; thúc đẩy các phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tại Tổng Công ty, Bí thư Đảng uỷ kiêm Tổng giám đốc nên có nhiều thuận lợi trong hoạt động CĐ, như trong công tác CĐ phối hợp với chuyên môn tổ chức phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả vừa qua, đảm bảo an toàn cho đoàn viên, CNLĐ trong đơn vị… Bảo Hân (ghi)

VIỆT LÂM
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết